Margo van den Oord, programmaleider

Margo van den Oord werkt in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch als programmaleider aan de versterking van Ondernemend Onderwijs in deze stad en regio. Zij doet dit door ondernemende initiatieven in de dagelijkse omgeving van onderwijs, overheid en ondernemen op te halen, te verbinden en te versterken.

BGA.jpg

Lees meer

Vanuit de gedachte, ondernemend onderwijs voor een ondernemende samenleving, begeleidt zij scholen en organisaties om hun ondernemende initiatieven en projecten verder uit te breiden en te bestendigen. Door deze te implementeren en in te bouwen in de dagelijkse les- en beroepspraktijk. En in een doorlopende leerlijn richting arbeidsmarkt en leven lang leren voor iedereen toegankelijk te maken. Betekenisvol onderwijs ontstaat door levensechte vraagstukken uit bedrijfsleven en samenleving in het onderwijs te integreren.

Margo van den Oord is orthopedagoog en onderwijskundige en werkte onder andere 10 jaar lang bij HAS Den Bosch, waar zij in samenwerking met onderwijs, overheid en bedrijfsleven opleidingen ontwierp om de groei van mensen in innovaties en organisaties te begeleiden. Ook werkte zij mee aan Brabant Brein, een grote opdracht vanuit de provincie Noord-Brabant, waarbij de ideeën van alle Brabanders voor de toekomst van Brabant zijn opgehaald.

 

Katja Brooijmans, programmamanager

Katja Brooijmans werkt voor de Gemeente ‘s-Hertogenbosch bij de afdelingen Cultuur en Onderwijs, Arbeidsmarkt en Participatie. Bij beide afdelingen speelt ondernemerschap een grote rol en ook in de wijze waarop zij zelf haar taken vormgeeft, is ondernemendheid en ondernemerschap de rode draad. Vanuit een Europees uitwisselingsproject rondom de doorgaande leerlijn ondernemendheid is het programma ‘sH Ondernemend Onderwijs geboren.

Lees meer

Om beweging te kunnen maken, is een grote lokale werkgroep van scholen (primair tot aan HBO) aan de slag gegaan met de leerpunten uit de Europese uitwisseling. Het lerende netwerk is groeiende en bruist van de activiteiten. Concrete projecten zijn noodzakelijk om een gezicht te geven aan de beweging die 'sH Ondernemend Onderwijs heet. De gemeente voert regie en is actief in gesprek met het onderwijs en de arbeidsmarkt in de volle breedte over ondernemend gedrag. Leren door te doen, leren door zelf vragen te stellen, leren door te onderzoeken, leren door actieve betrokkenheid van de samenleving binnen de school via ouders, omwonenden, ondernemers en bedrijven. Door samen de krachten te bundelen en rol en taakverdeling goed met elkaar te blijven bespreken maken we 'sH Ondernemend Onderwijs tot een succes. Daar zal Katja persoonlijk in elk geval een duidelijke rol in spelen.

 

Jan Raemaekers, onderwijsadviseur

Jan Raemaekers is leerkracht Primair Onderwijs, onderwijskundige, onderzoeker en zelfstandig adviseur. Hij is betrokken bij de coördinatie van de professionalisering binnen het programma van 'sH Ondernemend Onderwijs en geeft voorlichting aan docententeams, verzorgt trainingen en begeleidt teams bij de implementatie.

Reamwerk.jpg

Lees meer

Daarbij verwerkt en analyseert hij de data afkomstig van de monitoring van de pilots binnen het programma, schrijft deelrapporten, artikelen en blogs voor en over deze onderwijsinnovatie.

www.raemwerk.com

 

Hanny Post, communicatie en secretariële ondersteuning

Hanny Post ondersteunt het Programmateam van Ondernemend Onderwijs bij de communicatie. Zij verzorgt o.a. maandelijks de Nieuwsbrief, beheert de website en werkt mee aan de diverse andere zich voordoende werkzaamheden. 

Omdat onderwijszaken haar altijd al erg hebben geboeid, vindt zij het bijzonder nu ook voor een stukje bij het Bossche onderwijs betrokken te zijn. Je zult haar dus regelmatig treffen bij bijeenkomsten, of via haar een bericht of de Nieuwsbrief ontvangen.

 

Anna Freitag, ondersteuner en onderzoeker

Anna Freitag deed als student International Lifestyle Studies haar afstudeerstage bij 'sH Ondernemend Onderwijs. Zij bekeek de identiteit en de kernboodschap van het programma Ondernemend Onderwijs vanuit maatschappelijk trendonderzoek en onderzocht welke voorwaarden 'sH Ondernemend Onderwijs tot een succes kunnen maken. 

Lees meer

Mijn naam is Anna, ik ben 28 jaar en recent afgestudeerd aan ‘International Lifestyle Studies’ aan Fontys Hogescholen in Tilburg. Ik ben opgeleid in het doen van maatschappelijk trendonderzoek. Daarnaast adviseer ik organisaties hoe zij met hun identiteit en positionering in kunnen spelen op deze veranderingen, zodat zij ook in de toekomst actueel en betekenisvol kunnen zijn/blijven. Hoe kunnen organisaties innoveren zonder hun identiteit en waarde te verliezen?

Werkzaamheden:

  • Concept advies, concept versterkingen en bedrijfsinnovaties.
  • Maatschappelijk trendonderzoek (branche breed/cross sectoraal).
  • Kwalitatief doelgroep onderzoek (ahv. achterliggende waarden, drijfveren en leefstijl.)
  • Workshops, Co-creatie sessies en presentaties.

Ik ben oprecht nieuwsgierig naar wat mensen beweegt en wat de maatschappij vooruit brengt. Ik vind het ontzettend interessant om organisaties te kunnen ondersteunen in het omgaan met een snel veranderend toekomstbeeld, en hen inzicht en handvatten te bieden om daarmee aan de slag te gaan.

De meeste organisaties zijn vanwege de drukke dagelijkse bezigheden, erg gefocust op de eigen omgeving, de werkzaamheden en veranderingen binnen de eigen organisatie of bedrijfstak. Binnen het onderwijs is het me opgevallen dat de vernieuwing vaak helemaal binnen de eigen muren blijft, en vaak niet met andere scholen gecommuniceerd of gedeeld wordt.
Het is van belang om veranderingen en innovaties te zien bij andere organisaties en in andere branches, om te weten wat voor impact (positief en negatief) ze kunnen hebben op de eigen organisatie. Het bieden van dit helikopter-perspectief en het voorhouden van een spiegel aan de organisatie is waar ik goed in ben.

Ik werk het liefst samen met bedrijven. Ik vind het belangrijk dat de organisatie identiteit en de achterliggende betekenis wordt gedragen door de verschillende lagen binnen een organisatie.

 Mail hier naar Anna

 

Charlotte Lubbes, studente Pabo (Fontys Hogeschool Kind en Educatie)

Charlotte Lubbes is vierdejaarsstudent aan de Pabo. Zij volgt de opleiding tot leerkracht basisonderwijs. Sinds vorig jaar loopt ze stage bij 'sH Ondernemend Onderwijs.

Charlotte denkt graag mee over allerlei onderwijs gerelateerde kansen en oplossingen. U kunt haar altijd mailen, klik hier!

Lees meer

"Ik zet me in voor 'sH OO, omdat ik het belangrijk vind dat leerlingen worden voorbereid op hun deelname aan de maatschappij. Ik vind dat hiervoor de samenwerking tussen bedrijven, studenten van verschillende leeftijden en basisschoolleerlingen van groot belang is. Ook vind ik het belangrijk dat ondernemingszin bij leerlingen wordt gestimuleerd. Ik denk dat dit eerder wordt bereikt door kennis bij leerlingen te activeren, in plaats van slechts het 'overbrengen' van kennis." 

 

Odilia Kerkhoven, studente Avans Advanced Business Creation

Odilia loopt als derdejaars studente Business Innovation stage bij Ondernemend Onderwijs. 

Zij versterkt het team van Ondernemend Onderwijs in de communicatie en het organiseren van workshops en netwerkbijeenkomsten.

'Ondernemend Onderwijs maakt het mogelijk om het onderwijs en de jonge generaties te laten zien wat een ondernemende houding hen allemaal kan brengen.'

Lees meer

Tijdens haar stage maakt Odilia deze film (under construction), waarin de werkwijze, visie en doelen van Ondernemend Onderwijs meer inzichtelijk worden gemaakt.

Naast haar studie heeft Odilia ook een eigen onderneming. Het verbinden van mensen met diverse expertises door middel van creativiteit zorgt voor nieuwe inzichten die een basis zijn voor innovatie en een mooie link naar de werkwijze van Ondernemend Onderwijs. Lees hier meer over Odilia, haar opleiding en onderneming.

mail naar Odilia

 

 

Apolline Mol, studente Pabo (Fontys Hogeschool Kind en Educatie)

Apolline Mol zit in het vierde jaar van de opleiding leerkracht basisonderwijs en is sinds oktober 2017 stagiaire bij Ondernemend Onderwijs. Zij kan vanuit pedagogisch-didactisch oogpunt initiatieven ondersteunen die ondernemingszin bij kinderen stimuleren en bevorderen.

"De kracht van Ondernemend Onderwijs is voor mij:

Lees meer

dat mensen met verschillende expertises en achtergronden met en voor Ondernemend Onderwijs werken. Dit zorgt ervoor dat er ideeën en kansen gebundeld worden voor het creëren van ondernemend onderwijs. Ik denk dat de samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstanties veel innovatieve en toekomstgerichte projecten kan opleveren. Ook streef ik als toekomstig leerkracht ernaar dat kinderen op een ondernemende en betekenisvolle manier leren. Stage lopen bij Ondernemend Onderwijs is voor mij dus erg waardevol en uitdagend."  Mail naar Apolline

 

Pepijn Giesbers, student Culturele Maatschappelijke Vorming Avans Hogeschool

Pepijn Giesbers is tweedejaars student en volgt de opleiding tot Culturele Maatschappelijke Vormer. Sinds dit schooljaar loopt hij stage bij Ondernemend Onderwijs.

'De samenleving is ontzettend dynamisch. Ik vind het belangrijk dat in deze dynamische samenleving iedereen mee kan doen, in het hier en nu maar ook in de toekomst. Dit geldt voor oud én jong.

Lees meer

Op het gebied van jongeren vind ik het essentieel dat zij zich onderdeel van de samenleving voelen, en zij voorbereid worden hoe hier in te staan in de toekomst. Dit door de jongeren een actieve en ondernemende houding aan te leren. Daarvoor zet ik mij graag in voor Ondernemend Onderwijs.

Ik breng graag verschillende mensen bijeen om op zoek te gaan naar vernieuwende ideeën óf samen problemen aan te pakken.'

Mail hier naar Pepijn

 

Yasheley van Es, student Mileukunde HAS

Yasheley van Es, is werkzaam bij Ondernemend Onderwijs als stagiair. Hij is derdejaars milieukunde student aan de HAS in ’s-Hertogenbosch.

'Wat Ondernemend Onderwijs zo opmerkelijk maakt is de samenwerking tussen de overheid, bedrijven en het onderwijs.

Graag zou ik mijn steentje willen bijdragen om milieuproblemen op te lossen en meer feeling binnen dit onderwerp creëren bij studenten.'

Mail aan Yasheley

 

Lucas Artist, stagiair sociaal maatschappelijk ondernemen

Lucas kwam in contact met OO en is per februari 2018 ingezet als stagiaire.

'Ondernemend Onderwijs 'sH heeft mij de kans geboden om mijn positieve energie en optimistische blik op wat er nog kan komen, doelgericht in te zetten voor de verbetering van de toekomst door het onderwijs. Ik houd mij bij OO dan ook vooral bezig met het verbinden van partijen, inzet van talent en het ontwikkelen van concepten die professionele en persoonlijke samenwerking accommoderen en stimuleren tussen zoveel mogelijk partijen in de regio Den Bosch.'

Lees meer

'Vanuit de droom van een samenleving die gebouwd is op samenwerking en vriendschap, ben ik vertrokken op een missie om dit gedachtegoed op een praktische manier aan te bieden en toe te voegen aan de levens van de mensen om mij heen.Met mijn eenmans stichting:Stichting Gratis Hulp bied ik mensen een kans om met mij een samenwerking aan te gaan, om persoonlijke zaken op te lossen of verbeteren, waarbij geen verwachtingen, verplichtingen, beloningen en straffen centraal staan, Maar vertrouwen in de medemens en het sterke gevoel dat jouw eigen talenten en kansen ter beschikking kunnen worden gesteld voor het geluk van anderen en andersom.' 

 

 

Bram van Eijndhoven, student journalistiek

Mijn naam is Bram van Eijndhoven.

Ik studeer journalistiek vanuit mijn passie voor taal. Ik hou van schrijven en ben van nature ongelooflijk nieuwsgierig. Ik vind het heerlijk om me vanuit die nieuwsgierigheid  helemaal in een onderwerp te verdiepen.

Als journalist ben ik ook altijd op zoek naar nieuwe geluiden. Ondernemend Onderwijs leent zich goed om met mensen in gesprek te raken die ik in het dagelijks leven niet te spreken zou krijgen.

Lees meer

Op die manier ontwikkel ik mijn kennis en tegelijkertijd mijn wereldbeeld. Bovendien biedt deze stage me een mooie kans om me te verdiepen in het onderwijs. Met mijn schrijftalent en open blik hoop ik een positieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van Ondernemend Onderwijs.

Behalve dat ik van schrijven houd, is het de veelzijdigheid aan personen die je te spreken krijgt waardoor ik graag journalist wil worden. Wil je mij graag spreken? Stuur me dan een mailtje