Van Neynsel en Ondernemend Onderwijs

 

Van Neynsel en Ondernemend Onderwijs

Bij Van Neynsel, een moderne ouderenzorgorganisatie in Den Bosch, heeft men als doel gesteld 'meer ontmoetingen in de wijk te stimuleren'. Het streven is om buurtgenoten meer te betrekken bij activiteiten in en om het in hun wijk gelegen zorgcentrum. Door de wijkbewoners, scholen, bedrijven en cliënten uit het zorgcentrum meer mogelijkheden te bieden met elkaar in contact te komen kunnen ouderen meer uit hun isolement komen.

Natuurlijk gebeuren er al veel mooie activiteiten bij van Neynsel in samenwerking met scholen, buurtgenoten enz. Alleen weet men dit vaak niet van elkaar, of zijn er andere oorzaken waardoor men niet aan de activiteit kan of wil deelnemen. Dit wil van Neynsel graag verbeteren.

Van Neynsel heeft daarom deze vraag uitgezet bij Ondernemend Onderwijs 'sH.

Lees meer

Het team OO is hiermee samen én in de buurt aan de slag gegaan. Interviews werden afgenomen onder ouderen in de wijk en in het zorgcentrum zelf.

Goede voorbeelden van activiteiten door- voor- en met ouderen uit Nederland werden onderzocht en bekeken wat er al in Den Bosch op diverse onderwerpen beschikbaar is.

Ook wordt onderzocht hoe men elkaar beter op de hoogte kan brengen van activiteiten in de wijk en in het zorgcentrum. Is er behoefte aan uitbreiding van het aanbod? Heeft de oudere bewoner/cliënt hier zelf ideeën over? enz. enz.

 

 

Update 9 maart 2018

In het kader van de pilot 'Sociaal Ontmoeten' waren op 9 maart 2018 Van Neynsel (Miriam Dings) en het team OO  te gast bij restaurant Djoyn. Daar werd de voortgang van de 2 pilotprojecten ('Sociaal Ontmoeten' en 'de Beleeftuin') met Van Neynsel besproken.

Student/medewerkers Charlotte (Sociaal Ontmoeten) en Apolline (Beleeftuin) begeleidden de 2 groepen. Besproken werd welke actiepunten behandeld zijn en hoe verder te gaan. Het plan voor een Voorproefje met ouderen bij Djoyn werd doorgesproken en afspraken werden gemaakt wie wat doet.

Verder is er is contact geweest met bewoonster, die al bezig was met een tuin bij Antoniegaarde. Zij wil graag samenwerken en meedenken over een blijvende Beleeftuin.

 

 

Update 23 februari 2018

Op 23 februari werd door het team OO, Van Neynsel (Miriam Dings en Léonce van Leeuwen) en ‘externe betrokkenen’ van Restaurant Djoyn (Lieke en Trudy) ingezoomd op mogelijke pilots.

OO bracht een 4-tal voorstellen voor pilots in.

  1. Moestuin op Antoniegaarde
  2. Met Restaurant Djoyn
  3. Met Onderwijs
  4. Met Muzerije (ouderen en cultuur)

Gekozen werd deze middag te starten met pilots 1 en 2. Kleine projectplannen en checklists werden doorgesproken wat we per pilot zouden willen bereiken, aan welke inhoudelijke waarde criteria het moet voldoen (bijvoorbeeld: ouderen moeten altijd betrokken worden ed.), wie er mee aan de slag wil gaan en op wat voor manier, enz.  Ook direct concrete afspraken en een planning voor gemaakt.

Lees meer

Pilot Moestuin:

ideeën voor partners werden genoteerd. Deze zullen benaderd worden. Ook de dame die al bezig is met een tuin bij Antoniegaarde wordt betrokken. Zij had het plan een ontmoetingsplek te creëren voor ouderen; ouderen meer buiten te laten zijn. Dat sluit aan bij het doel van Van Neynsel en OO, namelijk: leerlingen/studenten te laten werken in de moestuin met ouderen. Plan van aanpak werd besproken en actielijst gemaakt. Start pilot: in voorjaar.

 

Pilot Van Neynsel & Restaurant Djoyn

Djoyn wordt eigenaar van deze pilot en bedenkt wat er bij hun zou kunnen samen met ouderen. Misschien een nieuw idee, maar misschien ook wel een bestaande best practice die we naar Den Bosch kunnen halen. Continuïteit is hierbij op termijn ook afhankelijk van winst voor het restaurant.

Het concept is: Sociale ontmoeting. Ouderen gelegenheid bieden in Restaurant Djoyn anderen te ontmoeten. Ideeën worden besproken en genoteerd. Ouderen zullen bij deze pilot betrokken worden om verder mee te denken. Voorstel voor een ‘Voorproefje’ wordt uitgewerkt door Djoyn. Van Neynsel zoekt geïnteresseerde ouderen en OO werkt PR uit.

 

Update 19 januari 2018

Op 19 januari 2018 presenteerde Anna Freitag (programmateam Ondernemend Onderwijs) op het Stadskantoor in Den Bosch de eerste resultaten aan een team van van Neynsel.

 

Lees meer

 

Deelnemende partijen

  • Van Neynsel
  • Ondernemend Onderwijs 'sH
  • Studenten Fontys Hogeschool Eindhoven
  • Studenten Avans Hogeschool